Propozície

Organizačné zabezpečenie Veľkých rybárskych pretekov

Čestný hosť pretekov za mesto Sereď: Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď

Riaditeľ pretekov: Ing. Dušan Alina

Hlavný rozhodca: Marián Kohút

Zástupca hlavného rozhodcu: Roman Vančo

Rozhodcovská komisia
a overovatelia súťaže: Mgr. Dušan Turoci,  Ing. Ján Hudák

Organizačný štáb: Ing. Dušan Alina, Peter Strapáč, Ing. Pavol Gavalec

Na regulárnosť pretekov bude dohliadať notár.

Propozície pretekov:

1. Časový rozvrh:

3.30 hod. – zraz pretekárov
3.45 hod. – losovanie stanovíšť
5.00 – 5.30 hod. – zaujatie stanovíšť
5.45 hod. – prikrmovanie lovného miesta
6.00 hod. – otvorenie pretekov svetelným a zvukovým znamením
13.00 hod. – ukončenie pretekov svetelným a zvukovým znamením
13.30 hod. – váženie a vyhodnotenie úlovkov
14.15 hod. – odovzdávanie cien

2. Výmena stanovíšť, ktoré si pretekári vylosujú je zakázaná.

3. Pretekári musia mať zaplatené štartovné na preteky. Pri losovaní predloží pretekár doklady (občiansky preukaz, bulletin VRP XXVII. ročník), notárovi k prezentácii. Pretekov sa môže zúčastniť pretekár, ktorý dosiahol vek 18 rokov.

Každý zaregistrovaný pretekár udeľuje súhlas na spracovanie osobných údajov v súlade so všetkými platnými predpismi SR, ako aj nariadeniami EÚ.

4. V prípade že sa pretekár nemôže zúčastniť pretekov (napr. z dôvodu choroby), môže zabezpečiť za seba náhradného pretekára, ktorého splnomocní zastupovaním ako svojho nástupcu. Tento pri prezentácii predloží overené splnomocnenie od notára alebo z matriky. Pri neúčasti na pretekoch štartovné prepadá v plnej výške pre organizátora pretekov.

5. Loví sa na dva prúty po jednom nadväzci s maximálnou dĺžkou 50cm.

6. Súťaží sa za každého počasia a na vlastné riziko.

7. Pretekár si musí vyloviť rybu sám, ak tomu bráni terén alebo veľkosť ryby, môže na vlastné riziko o pomoc požiadať svojho plnohodnotného náhradníka, alebo rozhodcu.

8. Ulovené ryby, ktoré nedosahujú lovnú mieru je pretekár povinný šetrne vrátiť do vody. Do hodnotenia sa nezapočítavajú.

9. PRETEK JE ORGANIZOVANÝ BEZ MOŽNOSTI PRIVLASTNENIA SI ÚLOVKU.

10. Vymieňať ryby medzi pretekármi je zakázané.

11. Ulovená ryba v zázname o úlovkoch musí byť podpísaná rozhodcom a vedľajším pretekárom.

12. Ulovené ryby musia byť zvážené v priestore vyhradenom pre pretekára. Ich prenos na váženie z lovného miesta na iné je zakázaný. Váženie úlovkov sa bude vykonávať v čo najkratšom čase na všetkých lovných miestach a bude vykonané rozhodcami, ktorí dohliadajú na regulárnosť pretekov.

13. Organizátor rozširuje povinnú výbavu na týchto pretekoch o podložku pod ryby, zakúpenú v špecializovaných predajniach, podberák s veľkosťou ramien minimálne 80 cm a dostatočne veľkú prechovávaciu sieťku na ryby, kde môže byť ryba umiestnená po dobu, kým nebude zvážená rozhodcom!!!

14. Hodnotenie úlovkov
a) Po ukončení pretekov rozhodcovská komisia vykoná sumarizáciu a vyhodnotenie úlovkov jednotlivých pretekárov za prítomnosti notára.
b) Pretekár, ktorý uloví najťažšiu rybu vyhráva prvú cenu. Druhú až pätnástu cenu vyhrávajú pretekári, ktorí ulovia ďalších 14 najťažších rýb.

15. Je zakázané použiť na vnadenie a nástrahu krv, hlísty, mliekarenské odstredené kaly, kostné a múčne červy, larvy pakomára, patentky a nitenky. Ďalej je zakázané zavážať nástrahy a návnady akýmkoľvek spôsobom a používať mumifikované nástrahy akéhokoľvek druhu.

16. Povolené nástrahy: hnojové červy, dážďovka, boilies, peleta a nástrahy rastlinného pôvodu.

17. Rozhodca na stanovišti je oprávnený skontrolovať zarobenú zmes krmív na vnadenie a prikrmovanie rýb. Ak zistí, že zmes obsahuje niektoré prísady podľa bodu 15, bude pretekár ihneď vylúčený zo súťaže a zároveň stratí nárok na vrátenie štartovného.

18. Marker, sonar a zakrmovaciu raketu je možné použiť len pred začatím preteku, v čase určenom na kŕmenie, t. j. od 5,45 hod. do 6,00 hod.. Zakrmovaciu raketu je možné používať aj počas preteku.

19. Každý pretekár má možnosť prihlásiť do súťaže plnohodnotného náhradníka, ktorého musí pri losovaní zaregistrovať. Tento môže pretekára v čase nevyhnutnej potreby vystriedať. Túto skutočnosť pretekár nahlási sektorovému rozhodcovi.

20. Počas celých pretekov je z a k á z a n é stavať rôzne prístrešky, altánky a taktiež poriadať rôzne gril párty spojené s požívaním alkoholických nápojov. Pri nedodržaní a nerešpektovaní tohto zákazu bude pretekár ihneď vylúčený zo súťaže a zároveň stratí nárok na vrátenie štartovného. V priestore, ktorý je vyhradený pre pretekárov sa môžu pohybovať len pretekári, náhradníci, rozhodcovia prípadne ľudia z organizačného štábu. Do tohoto priestoru nesmú vstupovať žiadny rodinní príslušníci pretekára a taktiež jeho priatelia a známi.

21. V prípade záberu ryby a jej zaseknutím pred ukončením pretekov zvukovým a svetelným znamením, pretekár môže rybu zdolávať aj po časovom limite. Vylovená ryba bude započítaná ako platný úlovok.

22. Pretekár sa dostaví na miesto vyhodnotenia – k hlavnej tribúne aj so svojim rozhodcom, ktorý mu počas pretekov zapisoval ryby do záznamu o úlovkoch.

23. Prezentácia pretekárov končí 5.30 h. Po tomto čase, ak nebude naplnený počet pretekárov, dostanú možnosť náhradníci. Ten pretekár, ktorý príde na prezentáciu po 5.30 hod. bude zaradený ako náhradník.

24. Ak sa pri vážení úlovkov, zistí rovnaká hmotnosť vážených rýb, o poradí bude rozhodovať skôr ulovená ryba podľa zápisu v zázname o úlovkoch podpísanom rozhodcom.

25. Podľa zákona o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z., výhra nad 166 EUR podlieha zdaneniu. Daňovú povinnosť  znáša výherca.

26. Počas preteku, môže ktorýkoľvek pretekár vzniesť protest voči porušeniu týchto propozícii, maximálne však do 30 minút po ukončení preteku. Podanie protestu bude podmienené zložením zálohy v sume 50 EUR. V prípade zistenia oprávnenosti podaného protestu bude záloha v sume 50 EUR vrátená.

27. Organizátor preteku negarantuje prístup ku každému lovnému miestu s motorovým vozidlom. V zúžených priestoroch budú vyhradené záchytné parkovacie miesta.

28. Tento bulletin je zároveň pozvánkou a treba ho predložiť pri prezentácii!

Preteky sa budú poriadať za prítomnosti notára, členov a funkcionárov SRZ Mestskej organizácie Sereď.

Súťaží sa o nasledovné ceny:

1. cena je finančná hotovosť vo výške 10.000,- €

Do 2. až 15. ceny budú zaradené hodnotné ceny, ktoré zabezpečí SRZ MsO Sereď, pričom aj 15 cena prevyšuje hodnotu zaplateného štartovného.

SRZ MsO Sereď garantuje prvú cenu, aj pri nenaplnení kompletnej stanovenej štartovacej listiny.